Świadectwo energetyczne

Zgodnie z przyjętą Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r., Polska oraz pozostałe Państwa Członkowskie zobowiązane są do promowania poprawy charakterystyki energetycznej budynków, określającej wielkość energii (wyrażonej w kWh/m2/rok), niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Działania te uwarunkowane są tendencją wzrostu zużycia energii oraz emisji CO2 przez sektor mieszkaniowy i usługowy, którego główną część stanowią budynki, obejmujące ponad 40% końcowego zużycia energii we Wspólnocie. Jednym z głównych elementów poprawy charakterystyki energetycznej budynków, jest sporządzenie świadectwa energetycznego, w którym wskazuje się możliwe do realizacji przedsięwzięcia, w celu zminimalizowania zapotrzebowania na energię, a tym samym bieżących wydatków. Certyfikaty energetyczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych i niezależnych ekspertów, adekwatnie do przyjętej w danym kraju metodologii.

Od dnia 1 stycznia 2009r. wykonanie certyfikatu energetycznego staje się obowiązkowym krokiem w przypadku nieruchomości oddawanych do użytku oraz nieruchomości istniejących przeznaczonych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych).
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, rozpoczęliśmy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, budynków oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Jest to dokument wykonywany przez uprawnionego specjalistę, ważny przez 10 lat, którego podstawą jest charakterystyka energetyczna nieruchomości, określająca wartość energii niezbędnej do spełnienia różnych potrzeb związanych z jego użytkowaniem. W świadectwie ocenia się potrzeby energetyczne w zależności od przeznaczenia i standardu nieruchomości oraz stanu jego systemów instalacyjnych według obiektywnych cech, a nie rzeczywistej zużytej energii, która zależy od sposobu eksploatacji i przyjętych zwyczajów. Charakterystyka energetyczna jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych, dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania na energię na cele centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia.

Certyfikat energetyczny sporządzany jest w formie pisemnej i elektronicznej.

Świadectwo obejmuje:

- podstawowe dane nieruchomości oraz jej charakterystykę techniczno - użytkową, a także obliczeniową wartość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb w zakresie centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia,
- porównanie ze wskaźnikiem referencyjnym,
- wytyczne i wskazanie możliwości zmniejszenia zużycia zapotrzebowania na energie.

Jakich nieruchomości dotyczy obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla:

- lokali mieszkalnych, budynków lub części budynków stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową dla którego upłynął termin ważności świadectwa,
- budynków oddawanych do użytkowania,
- budynków przeznaczonych do sprzedaży lub najmu,
- budynków, dla którycho poprzez zabiegi modernizacyjne zmieniona została charakterystyka energetyczna,
- lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową, przeznaczonych do sprzedaży lub najmu.

Ze względu na szczególny charakter, świadectwa charakterystyki energetycznej nie sporządza się dla następujących budynków:

- podlegających ochronie konserwatorskiej,
- używanych jako miejsca kultu religijnego,
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata (tymczasowych),
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W przypadku budynku ze wspólną instalacją ogrzewczą certyfikat charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku. W pozostałych przypadkach świadectwo energetyczne wykonuje się także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, mających charakter obiektów użyteczności publicznej, musi być umieszczone w widocznym miejscu w budynku. 

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, certyfikację energetyczną wykonuje się dla nieruchomości w zależności od jej charakteru:

- lokalów mieszkalnych,
- części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno użytkową (część budynku o jednej funkcji użytkowej, której rozwiązania pozwalają na niezależne jej funkcjonowanie),
- budynków sklasyfikowanych do następujących kategorii:

- budynki jednorodzinne różnych rodzajów,
- bloki mieszkalne,
- biura,
- budynki edukacyjne,
- szpitale,
- hotele i restauracje,
- obiekty sportowe,
- budynki usług handlu hurtowego i detalicznego,
- inne rodzaje budynków zużywających energię.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne i na kim spoczywa obowiązek jego pozyskania?

Certyfikat energetyczny może być sporządzany wyłącznie przez specjalistów (audytorów energetycznych), którzy:

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- ukończyli co najmniej studia wyższe magisterskie,
- nie byli karani za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
- posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej lub instalacyjnej albo odbyli szkolenie i złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Obowiązek pozyskania certyfikatu energetycznego spoczywa na właścicielach, zarządcach nieruchomości, którzy powinni udostępnić ten dokument nabywcy lub najemcy. Ponadto inwestorzy zobowiązani są pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Korzyści płynące ze sporządzenia świadectwa energetycznego

Niewątpliwą korzyścią certyfikacji energetycznej jest jej wpływ na zmniejszenie wydatków na eksploatację lokali mieszkalnych, budynków, czy części budynków. W dłuższej perspektywie będzie to oddziaływać na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym wzrost jakości otaczającego nas środowiska.

Zatem świadectwo energetyczne umożliwia ocenę lokalu mieszkalnego, budynku lub jego części, pod względem miesięcznych/rocznych wydatków na zużytkowaną energie. Ponadto przyczynia się do uzyskania informacji, które do tej pory nie były ogólnie dostępne i w związku z tym brane pod uwagę. W końcu, osoba, która będzie zainteresowana zakupem lub wynajmem nieruchomości, pozyska informacje, świadczące o zapotrzebowaniu energetycznym danego obiektu. Charakterystyka energetyczna ma również wpływ na komfort użytkowania danej nieruchomości, a co najważniejsze na relatywne oddziaływanie na nasze zdrowie. Chodzi nie tylko o temperaturę wewnętrzną czy wilgotność powietrza, ale również wymianę powietrza, a w obiektach użyteczności publicznej - warunki oświetleniowe.

Wymagania postawione w ocenie charakterystyki energetycznej, będą zapewne motywować projektantów, deweloperów oraz zarządców obiektów do traktowania energooszczędności jako priorytet przy projektowanych nieruchomościach.

Właściciele lub zarządcy lokali mieszkalnych, budynków, czy części budynków oraz nabywcy lub wynajmujący, dzięki ocenie energetycznej uzyskają wiarygodną informacje o standardzie energetycznym nieruchomości, co pozwoli ustalić jego właściwą rynkową wartość.

Sporządzenie świadectw energetycznych obiektów przyniesie korzyści zarówno ich właścicielom i użytkownikom, jak również społeczeństwom poszczególnych krajów oraz społeczności międzynarodowej.

Należy wspomnieć, iż zużycie energii w różnych typach budynków jest znacząco inne. Dla przykładu dotychczasowe zasoby budowlane charakteryzują się poziomem zapotrzebowania na energię ponad dwukrotnie większym niż dla budynków energooszczędnych, a ponad ośmiokrotnie większym dla budynków pasywnych. Stąd też istotne jest optymalne podejście do energooszczędności, w celu zminimalizowania bieżących wydatków oraz dążenia do zawarcia z przyrodą zamierzonego porozumienia.

Wprowadzenie świadectw energetycznych pozwoli na rozwiązanie podstawowych problemów energetycznych w skali globalnej, takich jak:

- ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2, bowiem produkty naftowe, gaz naturalny i paliwa stałe są zasadniczymi źródłami energii, a także głównymi źródłami emisji,
- zwiększona efektywność energetyczna, uwarunkowana działaniami Protokołu z Kioto,
- zarządzanie popytem na energię, które jest ważnym narzędziem umożliwiającym Wspólnocie wpływ na światowy rynek i tym samym na bezpieczeństwo podaży energii w najbliższym okresie.